Svarbiausi dalykai prieš paliekant darbovietę

Teisės aktų, susijusių su atleidimu iš darbo, supratimas yra labai svarbus tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Teisės aktai dažnai numato abiejų šalių teises ir pareigas darbo sutarties nutraukimo atveju, įskaitant atleidimo priežastis, įspėjimo terminus, išeitines išmokas ir ginčų sprendimo tvarką. Darbuotojams naudinga žinoti savo teises prieš paliekant darbovietę, o darbdaviai turi suprasti savo pareigas, kad išvengtų teisinių pasekmių. Šios žinios padeda išlaikyti sąžiningus ir skaidrius darbo santykius ir skatina pasitikėjimo bei atskaitomybės jausmą darbo vietoje.

Atleidimas abiejų šalių susitarimu

Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį pateikiamas raštu. Pasiūlyme turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (darbo santykių pabaigos terminas, koks yra kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka ir kita).  Kitos šalies sutikimas nutraukti sutartį irgi pateikiamas raštu.

Atleidimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių

Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis gali būti nutrauktos darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų. Neterminuota arba terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta ir greičiau, kai darbdavys sutinka įspėjimo terminą trumpinti ar jo netaikyti.

Atleidimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Darbuotojas dėl prastovos arba du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamo viso jam priklausančio darbo užmokesčio arba negalėjimo tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose yra slaugomas šeimos narys arba darbuotojui dirbančiam pagal neterminuotą sutartį sukako senatvės pensijos amžius rašytiniu pareiškimu gali būti atleistas iš darbo. Nutraukiant darbo sutartį šiais  pagrindais, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Atleidimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės

Darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą dėl LR darbo kodekso 57 straipsnyje numatytų priežasčių, pavyzdžiui, darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų arba darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis butinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę ir pan. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Atleidimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės

Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas, pavyzdžiui, šiurkščiai pažeidė darbo pareigas arba per pastaruosius metus padarytas antras toks šiurkštus pareigų pažeidimas.

Atleidimas darbdavio valia

Darbdavys ir neturėdamas jokios svarbios priežasties savo valia gali atleisti darbuotoją, šį įspėjus prieš 3 darbo dienas, tačiau būtina sąlyga yra 6 mėnesių išeitinė išmoka (darbdavys privalo išmokėti darbuotojui 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką). Su darbuotojais, esančiais nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio valia.

Pabaigai

Plačiąja prasme atleidimas reiškia darbo santykių nutraukimą. Norint visapusiškai suprasti šią sąvoką, reikia pripažinti įvairius veiksnius, galinčius lemti atleidimą, pavyzdžiui, prasti darbo rezultatai, netinkamas elgesys, darbo organizavimo pakeitimai, darbdavio valia ir pan. Svarbu suvokti atleidimo iš darbo pasekmes abiem susijusioms šalims, įskaitant galimą finansinį poveikį, teisinius įsipareigojimus ir emocinį krūvį. Be to, LR darbo kodekso išmanymas užtikrina, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai laikytųsi teisinių reikalavimų ir išlaikytų sąžiningą bei pagarbią darbo aplinką.Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą